24
Hrs

聯絡我們

熱線電話

歌詩達郵輪

歌詩達郵輪

Costa Cruises

  • {{getDeckLabel(deck)}}
馬略卡島帕爾馬(西班牙)
航線:
西歐
出航日期: 2024-06-06 (Thu)

需要建議或幫助嗎?

我們的郵輪團隊可以為您提供幫助:

  • 預訂多個或相鄰的客艙
  • 為你推介適合你的郵輪假期
  • 免費幫你預留船艙24小時
  • Future Cruise Credit (FCC)
Whatsapp或致電我們:  +85228041188  or LINE
瓦倫西亞(西班牙)
航線:
西歐
出航日期: 2024-06-07 (Fri)
馬賽(法國)
航線:
西歐
出航日期: 2024-06-08 (Sat)
薩沃納(意大利)
航線:
西歐
出航日期: 2024-06-09 (Sun)
奇維塔韋基亞(意大利)
航線:
西歐
出航日期: 2024-06-10 (Mon)
馬略卡島帕爾馬(西班牙)
航線:
西歐
出航日期: 2024-06-13 (Thu)
瓦倫西亞(西班牙)
航線:
西歐
出航日期: 2024-06-14 (Fri)
馬賽(法國)
航線:
西歐
出航日期: 2024-06-15 (Sat)
奇維塔韋基亞(意大利)
航線:
西歐
出航日期: 2024-06-24 (Mon)
奇維塔韋基亞(意大利)
航線:
西歐
出航日期: 2024-06-24 (Mon)
奇維塔韋基亞(意大利)
航線:
西歐
出航日期: 2024-06-24 (Mon)
奇維塔韋基亞(意大利)
航線:
西歐
出航日期: 2024-06-24 (Mon)
奇維塔韋基亞(意大利)
航線:
西歐
出航日期: 2024-06-24 (Mon)
薩沃納(意大利)
航線:
西歐
出航日期: 2024-06-25 (Tue)
薩沃納(意大利)
航線:
西歐
出航日期: 2024-06-25 (Tue)

 


 
下一位 團費